ทนายความ


 

jk1

 

จงกล วิสุทธิสิงห์

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายจงกลฯ ประสบการณ์การทำงานกับธนาคารพาณิชย์ ปฏิบัติงานด้านพิธีการสินเชื่อ และการบริหารหนี้กลุ่มพิเศษ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การธนาคาร และนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ รวมตลอดถึงการดำเนินคดีแพ่ง และคดีอาญาทั่วไป รวมทั้งคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และคดีที่พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง


   
kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.