ทนายความ


 

lk1
   

แหลมชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
และเนติบัณฑิตไทย

นายแหลมชาติฯ เป็นผู้มีประสบการณ์การดำเนินคดีมายาวนานกว่า 30 ปี ทั้งคดีทั่วไป คดีเกี่ยวกับสถาบันการเงิน รวมทั้งคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ การดำเนินคดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ การดำเนินคดียุ่งยากซับซ้อน (Complex Litigation) และยังปฏิบัติงานด้านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาด้วย

 

 

 

kl2

 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.