ทนายความ


 

 

มนต์อนันต์ เรืิองจรัส

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง MINI MBA
คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศนียบัตรหลักสูตรการธนาคาร สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยแห่งสมาคมธนาคารไทย

นายมนต์อนันต์ฯ เคยเป็นทนายความประจำี่ บริษัท กฎหมายบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลลอว์ ออฟฟิส จำกัด ต่อมาได้ทำงานร่วมกับธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (ฺฺฺBBC) ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วย ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าส่วนหนี้ี้กลุ่มพิเศษประจำฝ่ายบริหารตามลำดับ และเป็นวิทยากรบรรยายวิชา
กฎหมายธนาคารพาณิชย์ ให้แก่สถาบันการเงินดังกล่าว
เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มประจำ์ฝ่ายบัญชีลูกหนี้ของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์การ จำกัด (BAM) ปัจจุบันรับผิดชอบงานคดีเกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คดีปกครอง รวมทั้งการดำเนินการอนุญาโตตุลาการ
คดีแพ่งและคดีอาญาที่ี่มีีความซับซ้อน
(Complex Litigation) และการปฏิบัติงานด้านที่ปรึกษากฎหมาย

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ไกล่เกลี่ยประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทสำนัก ระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรมอีกด้วย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร

บริษัท สำนักงานกฏหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด  kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.