ทนายความ


 

pa1
 

พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาการปกครอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายพงษ์สวัสดิ์ฯ มีประสบการณ์การดำเนินคดีหลากหลาย ทั้งทางธุรกิจ การเงินการธนาคาร คดีปกครอง และคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ทั้งยังเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นอกจากงานด้านวิชาชีพ นายพงษ์สวัสดิ์ฯ ยังร่วมเป็นกรรมการกำหนดนโยบายการลงทุน การบริหารและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาและโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ การบริหารงานบุคคล และที่ปรึกษากฎหมาย และงานเขียนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเคยเป็นผู้บรรยายกฎหมายสิ่งแวดล้อมในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ในระหว่างปี 2538 ถึง 2546 อีกด้วย
  kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.