ทนายความ


 

kl1
 

ประณต ขอพูนเฉลา

สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต
และนิติศาสตร์มหาบัณฑิต(สาขากฏหมายมหาชน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เคยเป็นผู้ร่วมคณะทนายความในคดีของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองในคดีกล้ายาง และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ
และเอกสารด้วย

ปัจจุบันรับผิดชอบด้านงานอรรถคดีทั่วไป

 

 

 

 

kl2

 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.