ทนายความ


 
หยๅ
   

ศักดิ์ ประยูรพัฒน์

สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย

ก่อนร่วมงานกับสำนักงานฯ นายศักดิ์ฯเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนบังคับคดี ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) ดูแลงานด้านบังคับคดี ปัจจุบัน นายศักดิ์ฯปฏิบัติงานด้านอรรถคดี ดำเนินคดีเกี่ยวกับสถาบันการเงิน และคดีความทั่วๆ ไป
 

kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.