ทนายความ


 

หไๅ
   

สุวัฒน์ วิรัชสกุล

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
และเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตร CHFI v8 จาก EC-Council

ร่วมงานกับสำนักงานฯ ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นสำนักงาน
กฎหมาย คนึง-ปรก
มีความชำนาญด้านกฏหมายทรัพยสิน์ทางปัญญา กฏหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คดีของสถาบันการเงิน คดีปกครอง และคดีของ
ผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืิง นอกจากนี้ ยังเป็น
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิ
บัตรต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา อีกด้วย

 


kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.