ทนายความ


 
ts
   

ทินภัทร์ สำลีอ่อน

สำเร็จการศึกษา
นิติิศาสตร์บัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นิติศาสตร์มหาบัณทิต จากมหาวิิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีประสบการณ์ในส่วนคดี และให้คำปรึกษา
แก่
หน่วยงาน ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน
เกี่ยวกับ กฏหมายมหาชน
กฏหมายปกครอง
กฏหมายแพ่งทางด้านธุรกิจ การค้า สัญญา
และข้อตกลง รวมไปถึงคดีระหว่างประเทศ
 
kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.