Areas of Practice

บริการทางกฎหมาย

่นอกจากการเป็นผู้นำด้านการดำเนินคดีความและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งปวงแล้ว สำนักงานฯ ยังให้บริการทางกฎหมายในหลายๆ ด้าน ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจและธุรกรรมเกือบทุกประเภท ได้แก่ ด้านการเงินและการธนาคาร ด้านหุ้นส่วนและบริษัท ด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ งานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาทุกประเภท สัญญาภาครัฐและสัมปทานต่างๆ ด้านภาษีอากร ด้านการแรงงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านโทรคมนาคม ด้านงานล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของกิจการ (Legal Due Diligence) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) การแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ (Privatization) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน รวมถึงการจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ ตลอดจนการดำเนินคดีทางศาลและอนุญาโตตุลาการ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ฯลฯ


องค์กร / ลูกความ ผู้ใช้บริการ

บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด และ บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด เป็นสำนักงานกฎหมายที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน องค์กรธุรกิจชั้นนำหลากหลาย ตลอดจนองค์กรของรัฐในการให้บริการด้านกฎหมาย ทั้งยังเป็นที่ยอมรับของบรรดาสำนักงานกฎหมายชั้นนำของประเทศด้วย โดยสำนักงานฯ เคยได้รับเชิญให้ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินคดีและข้อคิดเห็นทางกฎหมายแก่สำนักงานกฎหมายต่างๆ ทั้งภายในประเทศและที่เป็นสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศในการดำเนินคดีสำคัญๆ อยู่เนืองๆ ลูกความที่เป็นองค์การ หรือสถาบ้ันที่ประกอบกิจการด้านต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1 สถาบันการเงิน ต่างๆ ทั้งที่เป็นของรัฐ และเอกชน ในประเทศ และต่างประเทศ
 
2 หน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา รัฐ และเอกชน
 
3 กิจการโทรคมนาคม
 
4 กิจการพลังงาน
 
5 กิจการอสังหาริมทรัพย์/โรงแรม
 
6 กิจการประกันภัย/โรงพยาบาล
 
7 กิจการค้าปลีก
 
8 กิจการการบินและขนส่ง
 
9 กิจการอาหารและเครื่องดื่ม
 
10
กิจการก่อสร้าง
 
11
องค์การมหาชน
 
12 องค์กรและธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งมูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่าง ๆ
   
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.