The Firm

บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 โดยนักกฎหมายและนักธุรกิจชั้นนำของประเทศซึ่งได้แก่


ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย (นักกฎหมายดีเด่นภาคเอกชนประจำปี 2534 ซึ่งคัดเลือกและให้รางวัลโดย มูลนิธิ สัญญาธรรมศักดิ์) .
ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ (อดีตรองประธานศาลฎีกา และ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์)
ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร (อดีตอธิบดีกรมแรงงาน)
(ถึงแก่กรรม)
ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการและปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) และ
นายบุญชู โรจนเสถียร
(อดีตรองนายกรัฐมนตรี) (ถึงแก่กรรม)

ภายใต้การบริหารจัดการของคณะนักกฎหมายผู้เป็นหุ้นส่วนในรูป
คณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันมี
นายภูริช ฦๅไชย เป็นกรรมการผู้จัดการ

ต่อมาในวันที่ 25 สิงหาคม 2537 สำนักงานฯได้ก่อตั้งบริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด บริษัทในเครือขึ้นเพื่อรองรับงานด้านต่างประเทศ และมี นางพรรณวดี ตันติกุลวิจิตร เป็นกรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันสำนักงานฯ มีที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส รวมทั้งนักกฎหมายที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายและทนายความรวมกันจำนวนประมาณ 20 คน และพนักงานสายงานสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่ง สำนักงานฯ ตั้งอยู่เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ พระราม 9 (อาคาร บี) ชั้น25 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประกอบกิจการให้บริการทางกฎหมาย ทั้งทางด้านอรรถคดีทั้งปวงและทางด้านการเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้บริการแก่ลูกความทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นสถาบันและบุคคลในแทบทุกวงการธุรกิจ อาทิเช่น กฎหมายการเงินและการธนาคาร กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาทุกประเภท รวมทั้งสัญญาภาครัฐ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายปกครอง กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคมและกิจการคมนาคม กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ กฎหมายมหาชน ตลอดจนการดำเนินคดีทางศาลและอนุญาโตตุลาการ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ฯลฯ

โครงสร้างสำนักงาน

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย 2. นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง  3. นายปรีชา ส่งสัมพันธ์ 4. นายภูริช ฦๅไชย และในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 5.นายนิค จันทรวิทุร
6. นางพรรณวดี ตันติกุลวิจิตร และในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด

สำนักงานฯได้ จัดแบ่งโครงสร้างการทำงานเป็นฝ่ายต่างๆ คือ ฝ่ายงานคดี (Litigation Practice) ให้บริการด้านอรรถคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับคดีให้แก่องค์กรธุรกิจหลายประเภท เช่น ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งการดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ ฝ่ายที่ปรึกษาและงานระหว่างประเทศ (Legal Consultancy & International Work Group) ให้บริการด้านงานปรึกษาและงานเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่งานโครงการต่างๆ รวมทั้งบริการอื่นที่มิใช่คดีความ เช่น การจดทะเบียนตั้งบริษัท การขอรับการส่งเสริมการลงทุน และการขอออกใบอนุญาตทำงานแก่ชาวต่างด้าว เป็นต้น ฝ่ายกฎหมายสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา (IT & IP Laws Practice) ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวง รวมทั้งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องและงานธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ฝ่ายประนอมข้อพิพาท (Pre-litigation Practice) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประกอบด้วยนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทั้งทางด้านอรรถคดีและการให้คำปรึกษา โดยถือเป็นงานบริการแขนงใหม่ที่แตกต่างไปจากการให้บริการของสำนักงานกฎหมายทั่วๆไป ให้บริการที่มุ่งเน้นการขจัดข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยมิต้องอาศัยกระบวนการทางศาลเพื่อให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีให้น้อยที่สุด

 

 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.