บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นสำนักงานกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรต่างๆในประเทศไทย บริการให้คำปรึกษาทางกฏหมายทั่วไป กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายเฉพาะทางอื่นๆ เช่น กฎหมายปกครอง รวมถึงรับว่าความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง คดีระหว่างประเทศ และอนุญาโตตุลาการ ให้กับลูกความทั่วไป หน่วยงานรัฐ และธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นองค์กรและรายบุคคล

 

2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.

Free Web Counter
Hit Counter