กรรมการและหุ้นส่วน:
ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
   
ปรีชา ส่งสัมพันธ์
   
ภูริช ฦๅไชย
   
ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ:
สมศักดิ์ วงศ์ยืน
   
ปรีชา เรืองวิชาธร
   
ยงจรูญ ภู่ตระกูล
   
เลิศศักดิ์ สุธรรมพร
   
ศักดิ์ ประยูรพัฒน์
   
จงกล วิสุทธิสิงห์
   
กิตติพนธ์ เชาวลิต
   
เยาวลักษณ์ สุลีสถิระ
   
ธนพัฒก์ จันทร์เจริญสิน
   
ศรัณย์พร แก้วประสิทธิ์
   

ชาตรี ส่งสัมพันธ์

   
ดาลัด จินดาศรี
   
ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร
   
สุเมธ แผลงประพันธ์
   
ธีรพล ปะพะลา
   
พิเชฐ กิตตินิเวศน์กุล
   
ปวริศร์ ฟุ้งเฟื่องวงศ์
   
ทรงศรี ลีพึ่งธรรม
   
เอก ยิ้มฉาย
   
ณัชภูเมศร์ บำรุง
   
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.