ทนายความ


 


   

อัครดิษฐ์ ประดิษฐผล

สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย

ปัจจุบันเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ท เนอร์ส จำกัด และ บริษัท คนึง แอนด์ พาร์เนอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด
 

kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.