ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์

สำเร็จการศึกษาธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาการศึกษาชั้นสูง ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และด้านเศรษฐศาสตร์ และปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยปารีส
ในด้านวิชาการท่านได้มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการศึกษากฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศ จนได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จากทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในด้านการงาน ศาสตราจารย์ ดร.อรุณฯ รับราชการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย สหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส จนได้ดำรงตำแหน่งถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนในด้านการเมืองท่านยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีถึงสองครั้งคือ รััฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบันนอกจากศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ฯ ได้ให้้เกียรติเป็นประธานกรรมการบริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด (KPIC) แล้ว ยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 6 อนุญาโตตุลาการประจำศาลอนุญาโตตุลาการถาวรระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก และยังเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชากฎหมายให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย

  kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.