ทนายความ


 


   

กันตาพัชร์ นิธิพัฒน์กุลเดช

สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย

ปัจจุบันเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
และ บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด
 

kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.