ทนายความ


 


   

เลิศศักดิ์ สุธรรมพร

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย

นายเลิศศักดิ์ฯ ปฏิบัติงานด้านหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายการค้าและการลงทุน การขอออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
ยังขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้รับรองสิทธิบัตร
และผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
รวมทั้งเป็นตัวแทนสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ อีกด้วย

 

 

 

kl2

 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.