ทนายความ


 


   

ณัชภูเมศร์ บำรุง

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณทิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา

รับผิดชอบทั้งงานด้านอรรถคดี คดีแพ่งทั่วไป และคดีอนุญาโตตุลาการkl2

 
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.