ทนายความ


 

 


 

นล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ LL.M. Temple University, Pennsylvania, USA.

มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการควบรวมกิจการปัจจุบัน นาย นลฯ ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงาน International Work Group รับผิดชอบงานด้านนิติกรรมสัญญา สััญญา Franchise สัญญาสัมปทานและสัญญาภาครัฐต่าง ๆ Privatization กิจการโทรคมนาคม การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และัอนุญาโตตุลาการ นายนลฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารด้วย

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 

 

kl2

 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.