ทนายความ


 


   

พิเชฐ กิตตินิวิเวศน์กุล

สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณทิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย

นายพิเชฐฯ มีประสบการณ์งานวิชาชีพมากว่า 30 ปี รับผิดชอบด้านการดำเนิืนคดีทั่วไป คดีอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งคดีเกี่ยวกับสถาบันการเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์และคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

 

 

kl2

   
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.