ทนายความ


 

pk1
   

พรรณวดี รังสิติยากร

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย และ Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก่อนที่จะร่วมงานกับสำนักงานฯ เป็นผู้มีประสบการณ์วิชาชีพ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ผ่านการทำงานร่วมกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยดำเนินคดีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) และธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล
คอนซัลแตนท์ซี จำกัด

  kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.