ทนายความ


 

ps1
   

ปรีชา ส่งสัมพันธ์

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย
MCL., Georgetown University และ LL.M., University of Michigan, USA.

เช่นเดียวกับผู้อาวุโสของสำนักงานฯหลายท่าน นายปรีชาฯมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายมายาวนาน เคยรับราชการที่กรมสรรพากร จากนั้นได้โอนย้ายมายังกรมอัยการและดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น อัยการจังหวัด อัยการอุทธรณ์ รองอัยการพิเศษประจำเขต 9 และอัยการพิเศษกองที่ปรึกษา

นายปรีชาฯ เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จึงมีประสบการณ์ด้านงานสัญญาภาครัฐและการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ก่อนที่จะมาร่วมงานกับสำนักงานฯ นายปรีชาฯ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันนอกจากการเป็นที่ปรึกษากฎหมายและทนายความในคดีแพ่งและคดีอาญาแล้ว นายปรีชาฯ ยังเชี่ยวชาญด้านคดีปกครองและคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ นอกจากนี้ยังเป็นผู้บรรยายพิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกด้วยปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักงานกฏหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

  kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.