ทนายความ


 

p1
   

ภูริช ฦๅไชย

สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายภูริชฯ รับผิดชอบงานด้านนิติกรรมสัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาและคดีแพ่งทั่วไป
 

 

 

 

 

 

kl2

 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.