ทนายความ


 
หๅ
   

ศรัณย์พร แก้วประสิทธิ์

สำเร็จการศีกษานิติศาสตร์บัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์่
นิติศาสตร์มหาบัณทิต สาขาวิชากฏหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
จาก Middlesex University ประเทศ อังกฤษ และเนติบัณฑิตไทย

มีประสบการณ์ด้านอรรถคดีและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน องค์กรของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของเอกชนในด้านกฎหมายทั่วไปและ กฎหมายที่เกี่ยว กับการเงิน การควบรวมกิจการ เงินกู้โครงการ (Project Finance)และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารด้วย

 
kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.