ทนายความ


 


   

ศรัณย์พร แก้วประสิทธิ์

สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ จาก Middlesex University ประเทศอังกฤษ และเนติบัณฑิตไทย

มีประสบการณ์การด้านอรรถคดีและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของเอกชนในด้านกฎหมายทั่วไปและ กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน การควบรวมกิจการ เงินกู้โครงการ(Project Finance) และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารด้วย
 





kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.