ทนายความ


 

หสๅ
   

ทรงศรี ลีพึ่งธรรม

สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลััยรามคำแหง


นางสาวทรงศรีฯ ปฏิบัติงานทั้งทางด้านอรรถคดีและการให้คำปรึกษากฎหมาย และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายผู้ทำคำรับรองลายมืิอชื่อและเอกสาร และเป็นทนายความรับรอง บริษัท มหาชนจำกัด

 

 

 

 

kl2

 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.