ทนายความ


  

สุเมธ แผลงประพันธ์

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับผิดชอบงานด้านคดีความ โดยเฉพาะ
คดีเกี่ยวกับ การฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีแรงงาน มากว่า 20 ปี นอกจากนี้ นายสุเมธฯ ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการชั้นบังคับคดีีและได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ
และเอกสารอีกด้วย

   

 

 

kl2

 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.