ทนายความ


 


ะยๅ


 

ธีรพล ปะพะลา

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลััยรามคำแหง

นายธีรพลฯ เคยเป็นเจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโสประจำ
บริษ้ัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันปฏิบัติงานทั้งที่ปรึกษากฎหมายและการ
ดำนินคดี ทั้งคดีีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง รวมทั้งคดีอนุญาโตตุลาการ

เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านดำเนินนิติกรรมสัญญา สัญญาภาครัฐ สัมปทานกิจการโทรคมนาคม กฎหมายองค์กรธุรกิจ และอสังหาริมทรัพย

 

kl2

 
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.