ทนายความ


 

   

เยาวลักษณ์ สุลีสถิระ

สำเร็จการศีกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิติศาสตร์มหาบัณทิต สาขาวิชากฏหมายมหาชน
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
และเนติบัณฑิตไทย

มีประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษาและว่าความ งานคดีแพ่งและคดีปกครองสำคัญหลายคดี ตลอดจนการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ
และยัง
เป็นผู้ร่วมคณะทนายความในคดีอาญาของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สำัคัญ
เช่น คดีกล้ายาง, คดีรถดับเพลิง คดีกรุงไทย

 

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์ อีกด้วย

นางสาวเยาวลักษณ์ฯ ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารด้วย

 
kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.